English

Since 2006 I have lived and worked in different European countries growing accustomed to a multicultural environment and to continuously switch from one language to another. I daily speak Dutch, English, Italian and Spanish and I treat clients who speak these languages ​​as their mother tongue.

Finally, I’m interested in theater, acting techniques (such as the Meisner technique) and I practice improvisation theater. Regularly attending various acting workshops, I have for long time looked for a way to integrate these activities with my clinical work. I found this integration in the Psychodrama, which methods and techniques I regularly use in my treatments.

I am currently in training for the Dutch certification as Health Psychologist (GZ-psycholoog, with specialization in development and young adults) and for the certification as Psychodrama therapist (part of training as a group psychotherapist of the Dutch society NVGP).

 • Video Calling

  0%
 • E- health

  0%
 • Group Therapy

  0%

THERAPY

Therapiën
Cognitive Behavioral Therapy
Mindfulness based Cognitive Behavioral Therapy
Positive Psychology
EMDR
COMET
Acceptance and Commitment Therapy
Psycholoog Utrecht

Alessandra Galli

GZ-Psycholoog

Languages

 • Dutch
 • English
 • Spanish
 • Italian

Educations

 • Postgraduate Education healthecare Psychologist, RINO Group, Amsterdam (ongoing)
 • Psychodrama training NVGP – Dutch Association for Group Psychotherapy (ongoing)
 • Basic psychodrama course, Institute for Psychodrama, Peter John Schouten Training & counseling, Cothen, Utrecht

Registrations and memberships

 • NVGzP: Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie (Dutch Association for Health Psychology)
 • NVGP: Nederlandse Vereniging voor Groep-Psychotherapie (Dutch Association for Group Psychotherapy)

As a psychologist I work following a client-oriented approach and I believe in the importance of the experience in order to get in contact with oneself and one’s own emotions. I work with great enthusiasm to promote and encourage my clients’ personal development and autonomy by creating and maintaining a safe and holding environment. During my studies I was inspired by Carl Rogers, the founder of humanistic client-centered psychotherapy and Donald Winnicott, psychoanalyst and ante-litteram development psychologist. From the first I took the unconditional acceptance and open attitude in contact with my clients and from the second the playful nature of experimenting with reality ("Playing with reality"). As a clinician I have worked with a broad spectrum of problems and clinical populations, from psychotic disorders in psychiatry, to personality disorders, to play-therapy with children, parental guidance and different forms of treatments (including CBT, DGT and client-focused psychotherapy) and diagnostics (e.g., personality and neuropsychological research) for children, adolescents and (young) adults.

I have a background in neuropsychology and scientific research, both clinical and fundamental. I graduated from the University of Padua (Italy) with a Bachelor in Cognitive Psychology and Psychobiology and a Master in Cognitive Neuroscience and Experimental Psychology. From 2009 to 2015 I worked mainly in the academic world, first as research assistant (KU Leuven, Belgium and Trinity College Dublin, Ireland) and then as a PhD candidate (Radboud University Nijmegen). In parallel and until end 2017, I have always also worked as a teacher, thesis supervisor and mentor at both Radboud University (Psychology department) and at the University of Amsterdam (Psychology department and PPLE college). During these years, I enjoyed supervising students for their bachelor's and master's thesis and, as a mentor, I gained substantial experience with many recurring themes among students and in applying coaching and motivational interviewing.

Dutch

In deze jaren heb ik met veel plezier studenten begeleid voor hun bachelor en masterscriptie en als mentor heb ik ervaring opgedaan met veel terugkerende moeilijke thema’s bij studenten, met coaching en motivationele gespreksvoering. Sinds 2006 heb ik in verschillende landen in Europa gewoond en gewerkt en ben gewend geraakt aan een multiculturele omgeving en aan het voortdurend omschakelen tussen verschillende talen. Op dit moment spreek ik dagelijks Nederlands, Engels, Italiaans en Spaans en behandel ik cliënten die deze talen als moedertaal spreken.

 • Beeldbellen

  0%
 • E- health

  0%
 • Groepstherapie

  0%

THERAPIEËN

Therapiën
Cognitieve Gedragstherapie
Mindfulness based Cognitieve Gedragstherapie
Positieve Psychologie
EMDR X
COMET
Acceptance and Commitment Therapy

Alessandra Galli

GZ-Psycholoog

Talen

 • Nederlands
 • Engels
 • Spaans
 • Italiaans

Opleidingen

 • Postdoctorale Opleiding Gezondheidszorgpsycholoog, RINO Groep, Amsterdam (lopend)
 • Psychodrama opleiding NVGP – Nederlandse Vereniging voor Groep-Psychotherapie (lopend)
 • Basiscursus psychodrama, Instituut voor Psychodrama, Peter John Schouten Training & Begeleiding,Cothen, Utrecht

Registraties en lidmaatschappen

 • NVGzP: Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie
 • NVGP: Nederlandse Vereniging voor Groep-Psychotherapie

Als psycholoog werk ik cliëntgericht en geloof ik in het belang van de ervaring om in contact te komen met zichzelf en eigen emoties. Ik werk met enthousiasme met mijn cliënten samen om hun persoonlijke ontwikkeling en autonomie te bevorderen en aan te moedigen. Ik hecht veel waarde aan een veilige en vasthoudende sfeer in de therapiekamer en investeer er veel in om deze te creëren en behouden.

Tijdens mijn opleidingen ben ik geïnspireerd geraakt door Carl Rogers, de grondlegger van de humanistische- cliëntgerichte psychotherapie en Donald Winnicott, psychoanalyticus en ante-litteram ontwikkeling psycholoog. Van de eerste heb ik onder andere de onvoorwaardelijke en open houding in het contact met mijn cliënten meegenomen en van de tweede het speelse karakter van het experimenteren met de realiteit (“Playing with reality”). Als clinicus heb ik met een breed spectrum van problematieken en doelgroepen gewerkt, van psychotische aandoeningen in de psychiatrie, tot speltherapie met kinderen, ouderbegeleiding en behandeling (o.a., CGT, DGT en cliënt-gericht psychotherapie) en diagnostiek (b.v., persoonlijkheid en neuropsychologisch onderzoek) van adolescenten en jonge volwassenen tot ouderen volwassenen.

Daarnaast heb ik een achtergrond in de neuropsychologie en wetenschappelijk onderzoek zowel klinisch als fundamenteel. Ik ben afgestudeerd aan de universiteit van Padua (Italië) met een bachelor in cognitieve psychologie en psychobiologie en een master in cognitieve neurowetenschappen en experimentele psychologie. Van 2009 tot 2015 heb ik voornamelijk in de academische wereld gewerkt, eerst als onderzoeksassistent (KU Leuven, België en Trinity College Dublin, Ierland) en vervolgens als promovendus (Radboud Universiteit Nijmegen). In parallel, heb ik tot september 2017 ook als docent gewerkt bij zowel de Radboud Universiteit (bachelor psychologie) als ook bij de Universiteit van Amsterdam als tutor en mentor voor eerstejaars en tweedejaars studenten (psychologie en PPLE college).

Italian

Attualmente sono in training per la certificazione Olandese di Psicologo della Salute (GZ-psycholoog, con specializzazione eta’ dello sviluppo e giovani adulti) e per la certificazione come Psicodramma terapeuta (parte della formazione come psicoterapeuta di gruppo della societa’ Olandese NVGP).

 • Videochiamata

  0%
 • E-Salute

  0%
 • terapia di gruppo

  0%

TERAPIA

Therapiën
Terapia cognitiva conductual
Terapia cognitiva conductual basada en la conciencia plena
Psicologia Positiva
EMDR
COMET
Terapia de aceptación y compromiso

Sono una psicologa con approccio centrato-sul-cliente e credo nell'importanza dell'esperienza in prima persona per entrare in contatto con sé stessi e le proprie emozioni. Lavoro con grande entusiasmo per promuovere e incoraggiare lo sviluppo personale e l’autonomia dei miei clienti, investendo molto nel creare e mantenere un’atmosfera sicura e contenitiva. Durante i miei studi sono stata ispirata da Carl Rogers, il fondatore della psicoterapia umanistica e centrata sul cliente e Donald Winnicott, psicoanalista e psicologo dello sviluppo ante-litteram.

 

Alessandra Galli

GZ-Psycholoog

Lingue

 • olandese
 • inglese
 • spagnolo
 • italiano

Educazione

 • Psicologo sanitario di formazione post-laurea, RINO Group, Amsterdam (in corso)
 • Psicodramma formazione NVGP - Associazione olandese per la psicoterapia di gruppo (in corso)
 • Corso di psicodramma di base, Istituto per lo psicodramma, Peter John Schouten Training & Counselling, Cothen, Utrecht

Iscrizioni e iscrizioni

 • NVGzP: Dutch Association for Healthcare Psychology
 • NVGP: Associazione olandese per la psicoterapia di gruppo

Dal primo ho preso la mia apertura e accettazione incondizionato nel contatto con i clienti e dal secondo la natura ludica dello sperimentare con la realtà ("Playing with reality"). Come clinico ho lavorato e lavoro tutt’ora con un ampio spettro di problematiche e popolazioni cliniche, dai disturbi psicotici ai disturbi di personalità, alla terapia del gioco con i bambini e coaching dei genitori, applicando vari interventi psicoterapeutici (tra cui CBT, DGT e psicoterapia focalizzata sul cliente) e approcci diagnostici (ad esempio, diagnosi di personalità e assessment neuropsicologico) per bambini, adolescenti e (giovani) adulti.

Ho un background in neuropsicologia clinica e ricerca scientifica, sia applicata che di base. Ho conseguito la laura in psicologia cognitiva e psicobiologia con specialistica in neuroscienze cognitive e sperimentali presso l'Università di Padova. Dal 2009 al 2015 ho lavorato principalmente nel mondo accademico, prima come assistente di ricerca (KU Leuven, Belgio e Trinity College di Dublino, Irlanda) e poi come dottoranda presso la Radboud University Nijmegen. Parallelamente e fino al 2017, ho lavorato come docente e mentor sia presso la Radboud University (Bachelor in psicologia) che presso l’University of Amsterdam . Durante questi anni, tra le varie attività, ho anche supervisionato con piacere studenti in tesi (sia di Bachelor che di Master) e come mentor ho acquisito molta esperienza sui temi e le difficoltà ricorrenti tra gli studenti (soprattutto nei primi anni di Bachelor) e applicato tecniche di coaching e colloquio motivazionali Dal 2006 ho vissuto e lavorato in diverse nazioni europee e sono abituata ad un ambiente multiculturale e al
continuo passaggio da una lingua all'altra. Parlo giornalmente olandese, inglese, italiano e spagnolo e tratto clienti di queste madrelingue. Infine, i miei interessi riguardano il teatro, le tecniche di recitazione (come la tecnica Meisner) e la pratica del teatro d'improvvisazione. Frequentando regolarmente vari laboratori di recitazione ho da tempo cercato un modo per integrare queste attività con il mio lavoro clinico. In questa ricerca ho trovato un connubio ideale nello psicodramma i cui metodi uso regolarmente nei miei trattamenti.

Spanish

Actualmente estoy capacitando para la certificación holandesa de Psicólogo de la salud (GZ-psycholoog, con especialización en desarrollo y jóvenes adultos) y para la certificación como Psicodrama terapeuta (parte de la capacitación como psicoterapeuta de grupo de la asociación holandesa NVGP).

 • Videochiamata

  0%
 • E-Salute

  0%
 • terapia di gruppo

  0%

TERAPIA

Therapiën
Terapia cognitiva conductual
Terapia cognitiva conductual basada en la conciencia plena
Psicologia Positiva
EMDR
COMET
Terapia de aceptación y compromiso

Soy una psicóloga con un enfoque centrado-en-el-cliente y creo en la importancia de la experiencia en primera persona para crear el contacto consigo mismo y con las propias emociones. Trabajo con mucho entusiasmo con mis clientes para promover y fomentar su desarrollo personal y su autonomía, invirtiendo fuertemente en la creación y el mantenimiento de un ambiente seguro y de contención. Durante mis estudios me inspiré en Carl Rogers, el fundador de la psicoterapia humanista y centrada en el cliente, y Donald Winnicott, un psicoanalista y psicólogo del desarrollo ante-litteram.

 

 

Alessandra Galli

GZ-Psycholoog

Lingue

 • olandese
 • inglese
 • spagnolo
 • italiano

Educazione

 • Psicologo sanitario di formazione post-laurea, RINO Group, Amsterdam (in corso)
 • Psicodramma formazione NVGP - Associazione olandese per la psicoterapia di gruppo (in corso)
 • Corso di psicodramma di base, Istituto per lo psicodramma, Peter John Schouten Training & Counselling, Cothen, Utrecht

Iscrizioni e iscrizioni

 • NVGzP: Dutch Association for Healthcare Psychology
 • NVGP: Associazione olandese per la psicoterapia di gruppo

Del primer autor tomé mi apertura y aceptación incondicionada en contacto con mis clientes y, del segundo autor, el aspecto lúdico de experimentar con la realidad ("Jugar con la realidad"). Como psicóloga clínica, he trabajado y sigo trabajando con un amplio espectro de problemas y poblaciones clínicas, desde trastornos psicóticos hasta trastornos de personalidad, terapia de juego con niños y acompañamiento de padres, aplicando diversas intervenciones psicoterapéuticas (incluidas CBT, DGT y psicoterapia centrada en el cliente) y enfoques diagnósticos (p. ej., diagnóstico de personalidad y evaluación neuropsicológica) para niños, adolescentes, jóvenes y adultos.

Tengo experiencia en neuropsicología clínica e investigación científica, tanto aplicada como básica. Obtuve una licenciatura en psicología cognitiva y Psicobiología con especialización en neurociencia cognitiva y experimental en la Universidad de Padua. De 2009 a 2015, trabajé principalmente en el mundo académico, primero como asistente de investigación en KU Leuven, Bélgica y Trinity College en Dublín, Irlanda, y luego como estudiante de doctorado en Radboud University Nijmegen. Al mismo tiempo y hasta 2017, trabajé como profesora y mentora tanto en la Universidad de Radboud (Licenciatura en Psicología) como en la Universidad de Ámsterdam. Durante estos años, entre las diversas actividades, también supervisé con placer a los estudiantes con proyectos de tesis tanto licenciatura como master y como mentora adquirí mucha mucha experiencia en los temas recurrentes y las dificultades de los estudiantes y implementé técnicas de coaching aplicado y entrevista motivacional. Desde el 2006 he vivido y trabajado en diferentes países europeos y estoy acostumbrada a un entorno multicultural y a cambiar continuamente de idioma. Hablo diariamente holandés, inglés, italiano y español y trato clientes nativos de estos idiomas. Finalmente, tengo interés en el teatro, las técnicas de actuación, como la técnica de Meisner, y practico el teatro de improvisación. Asistiendo a menudo varios talleres de actuación, siempre estuve buscando una forma de integrar estas actividades con mi trabajo clínico. En este búsqueda encontré una unión ideal en el Psicodrama, cuyos métodos utilizo regularmente en mis tratamientos.

Heeft u vragen of wilt u ons persoonlijk spreken?

Laat dan uw telefoonnummer achter en u wordt door WelBewust Psycholoog Utrecht zo snel mogelijk teruggebeld.

Nu Aanmelden

Wilt u een afspraak?
U kunt zich via het inschrijfformulier aanmelden.
Klik hier om naar het inschrijfformulier van WelBewust Psycholoog Utrecht te gaan.

Patiënt Doorverwijzen

Als huisarts of POH-GGZ kunt u een patiënt direct doorverwijzen. Klik hier om naar het verwijsformulier van WelBewust Psycholoog Utrecht te gaan. Verwijzen kan tevens via ZorgDomein of Ksyos.

Wilt u weten welke therapieën wij u kunnen bieden?