Werkwijze

Werkwijze

Werkwijze van WelBewust Psycholoog

Wij hebben onze werkzaamheden en werkwijze volledig op onze cliënten afgestemd, hierdoor wordt onze werkwijze al zeven jaar als zeer prettig ervaren.

Op deze pagina vindt u informatie over hoe een behandeling bij Welbewust Psycholoog Utrecht verloopt. Bij ieder onderdeel hebben we een video toegevoegd, waarin Maaike Kamphuis de meest gestelde vragen hierover beantwoord.

Voordat u naar de aanmeld pagina gaat, vragen we u om deze pagina aandachtig door te nemen.

psycholoog utrecht
Psycholoog Utrecht

Aanmelden of meer informatie

Als u overweegt zich aan te melden voor behandeling bij WelBewust Psycholoog Utrecht, dan kan dat via het inschrijfformulier op deze website.
WelBewust Psycholoog streeft ernaar zonder wachtlijsten te werken. Een eerste afspraak wordt altijd direct bij aanmelding met u ingepland. Kijk voor de actuele wachttijden onder Contact.

Met een verwijsbrief voor zowel Basis GGZ als Specialistische GGZ komt u in aanmerking voor een vergoeding door de zorgverzekeraar van de behandeling binnen onze praktijk.

U kunt bij ons terecht voor de volgende klachten/problemen: allerlei vormen van angstklachten, depressieve klachten, dwangklachten, traumagerelateerde klachten, stressklachten, zelfbeeldproblemen, ADHD, werk- of studieproblemen, piekeren, rouwproblemen, somatische klachten, slaapproblemen, problemen met vriendschappen en/of relaties.
Voor de volgende klachten/problemen kunt u niet bij ons terecht en zullen wij u doorverwijzen naar een praktijk die u daar wel bij kan ondersteunen: verslaving, eetproblemen/eetstoornis, autismespectrumstoornissen (ASS), conversiestoornis, psychotische stoornissen, suïcidaliteit, bipolaire stoornis, persoonlijkheidsstoornis, genderdysforie.

Als u een vraag heeft of u wilt meer informatie, vul dan het contactformulier in. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Het aanmeldproces start op het moment dat wij de verwijzing van uw huisarts hebben ontvangen. Wij verwerken de verwijzing binnen 5 werkdagen, waarna wij via de mail contact met u opnemen. In deze mail wordt u uitgenodigd om een belafspraak voor een telefonische screening in te plannen. Wij werken met belafspraken zodat wij de tijd voor u kunnen reserveren om u goed te woord te staan.

Psycholoog Utrecht

Intake

In navolging op de screening heeft u een intakegesprek met één van onze GZ-psychologen van ongeveer 60 minuten. Hierin wordt dieper ingegaan op uw hulpvraag, klachten en de achtergrond daarvan. Uw persoonlijkheid, verleden, leefomstandigheden en andere zaken die van belang zijn voor het krijgen van een goed beeld van uw probleem, worden in kaart gebracht. Ook worden uw wensen en ideeën over de (vorm van) behandeling besproken en wordt samen met u afgestemd wat een goede insteek voor de behandeling kan zijn. Wij proberen altijd een zo goed mogelijke match te maken tussen u en één van onze psychologen bij wie u de behandeling zal volgen, op basis van expertise en persoonlijke klik. Dit kan dezelfde psycholoog zijn als bij wie u de intake heeft, maar ook een andere.

Wij gebruiken ROM-vragenlijsten (Routine Outcome Monitoring) om de aard en ernst van uw klachten in kaart te brengen en bij afronding te meten hoe effectief de behandeling is. In ieder geval bij aanvang en bij afronding van het behandeltraject wordt u gevraagd een vragenlijst in te vullen. Tevens wordt u bij afronding gevraagd een vragenlijst in te vullen over uw tevredenheid over de behandeling. De resultaten van deze vragenlijsten worden in de sessie met u besproken.

Psycholoog Utrecht

Adviesgesprek

Het beeld dat uit het intakegesprek en de ingevulde vragenlijst naar voren is gekomen, wordt veelal met u besproken in het tweede gesprek. Op basis daarvan krijgt u een advies voor behandeling en worden afspraken voor een behandelplan gemaakt. Tevens wordt beoordeeld voor welk zorgtraject en de daarbij behorende vergoeding u in aanmerking komt; zie Vergoeding voor meer informatie.

Met uw toestemming ontvangt de huisarts een schriftelijke terugkoppeling van uw aanmeldklachten, de gestelde diagnose en het behandelplan.

Indien blijkt dat uw klachten te licht of te zwaar zijn om in aanmerking te komen voor behandeling bij ons, dan zullen wij met u en uw verwijzer de mogelijkheden bespreken. Dan is bijvoorbeeld begeleiding door een praktijkondersteuner van de huisarts (POH-GGZ) mogelijk, of een doorverwijzing naar andere instelling voor Specialistische GGZ.

Psycholoog Utrecht

Behandeling

De behandeling zal zo snel mogelijk van start gaan en is afhankelijk van de beschikbaarheid van onze behandelaars. Afspraken worden samen met u gepland en vinden plaats volgens een overeengekomen frequentie (bijvoorbeeld wekelijks, tweewekelijks of maandelijks). Een sessie bestaat uit 45 minuten gesprek en 15 minuten verslaglegging door de psycholoog.

De behandeling wordt uitgevoerd door een GZ-psycholoog, of uitgevoerd door een psycholoog onder regie van een GZ-psycholoog. In de meeste gevallen bestaat de therapie uit Cognitieve Gedragstherapie. Ook EMDR, COMET, mindfulness (op Mindfulness gebaseerde Cognitieve therapie/MBCT), positieve psychologie en online therapie worden toegepast, afhankelijk van of dit passend is bij uw klachten (kijk voor meer informatie bij Therapieën).

Behandeldoelen worden verder geconcretiseerd en er wordt een tijdspad gemaakt voor het behandeltraject. E-health zal tevens zoveel mogelijk een standaard onderdeel van elke behandeling zijn. Dit zijn online oefeningen of modules waaraan buiten de sessies gewerkt kan worden. Hierdoor kan sneller resultaat bereikt worden, omdat u meer en in uw dagelijks leven met de behandeldoelen bezig bent.
Het verloop van de behandeling wordt regelmatig met u geëvalueerd, tevens kunt u gedurende een traject altijd feedback geven over eventueel andere of aanvullende wensen voor de behandeling. Indien nodig wordt het behandelplan in overleg met u aangepast.

We staan altijd in contact met onze omgeving en de mensen om ons heen. Klachten of problemen kunnen dan ook van invloed zijn op een partner of gezin. Tevens kennen zij u waarschijnlijk het best waardoor zij waardevolle aanvullingen kunnen hebben voor uw behandeling. Zodoende kan het prettig zijn uw partner of als u thuiswonend bent een ouder, een keer mee te nemen naar een gesprek. Indien u tijdens de therapie merkt dat het voor uw behandeling van belang is een persoon uit uw omgeving mee te nemen naar een gesprek, bespreek dit dan met uw psycholoog.

De behandeling wordt afgesloten met een evaluatiegesprek. Voor aanvang hiervan wordt u gevraagd nogmaals de klachtgerichte vragenlijst (ROM-vragenlijst) en een vragenlijst over uw tevredenheid over de behandeling in te vullen. Mede aan de hand van de ingevulde vragenlijsten, worden tijdens de afrondende sessie de behandeldoelen geëvalueerd en de vooruitgang en het behaalde resultaat van de behandeling besproken. Ook is aandacht voor het zelfstandig voortzetten van vaardigheden en oefeningen na het therapietraject om het behaalde resultaat te behouden en een terugval te voorkomen. Een structurele vooruitgang in uw klachten vinden wij van groot belang.

Psycholoog Utrecht
Psycholoog Utrecht
psycholoog utrecht

Afzeggen en niet nagekomen afspraken

Behandelingen vinden uitsluitend op afspraak plaats. Dit betekent dat wij een strakke planning hanteren en dat de behandelaar de behandelafspraak heeft voorbereid en volledig voor u klaarstaat bij aanvang van uw afspraak.

Afspraken kunnen in principe niet worden geannuleerd. Wij verzoeken u om enkel in geval van uiterste noodzaak een afspraak te annuleren. Het maken van een afspraak is niet vrijblijvend en is altijd persoonsgebonden. Bij het maken van een afspraak stemt u automatisch in met onze ANNULERINGSVOORWAARDEN:

Als een afspraak niet door kan gaan en er is sprake van uiterste nood dan kunt u deze tot uiterlijk 48 uur voor de afspraak kosteloos annuleren. Dit kan door dit op werkdagen tijdens kantooruren (8.45 tot 17.00 uur) telefonisch via 030-2074447 aan ons door te geven en per e-mail via afspraak@welbewustpsycholoog.nl uw afmelding naar ons te bevestigen. Wij zullen naar de reden van afmelding vragen. Bij twijfel wordt standaard een bewijs van de reden opgevraagd.

Het weekend vanaf vrijdagmiddag 12.00 uur en feestdagen worden hierbij niet meegerekend. Afspraken die maandag zijn gepland, kunnen enkel in geval van uiterste nood uiterlijk op vrijdag vóór 12.00 uur kosteloos geannuleerd worden.

Afspraken kunnen in principe niet enkel per e-mail worden geannuleerd (uitgezonderd tijdens onze vakanties). U wordt altijd geacht eerst te bellen en daarna te mailen. Voor alle ontvangen afzeggingen binnen 48 uur, ongeacht de reden, zijn wij genoodzaakt de gereserveerde tijd in rekening te brengen. De kosten per gemiste sessie bedragen 110,- euro. Wij kunnen helaas geen uitzondering maken, ongeacht de reden.

Meerdere redenen waarom wij geen uitzonderingen kunnen maken bij een afzegging:

De psycholoog verliest tijd vanwege de voorbereiding en de sessie zelf. Dit wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar.
We kunnen de plek kort dag niet meer aan andere cliënten aanbieden die een afspraak willen plannen.
Als u afzegt raakt het behandeltraject vertraagd.
Administratieve kosten voor de organisatie (no show factuur, annulering, agenda aanpassen etc.).

Psycholoog Utrecht

Samenwerkingen

WelBewust Psycholoog Utrecht heeft samenwerkingen met verschillende huisartsenpraktijken in Utrecht. Tevens zijn wij aangesloten bij Huisartsen Utrecht Stad (HUS), een samenwerkingsverband van alle Utrechtse huisartsen.

Overleg met een huisarts of praktijkondersteuner van de huisarts (POH-GGZ) kan plaatsvinden, bijvoorbeeld wanneer meer achtergrondinformatie gewenst is, indien er geen diagnose gesteld kan worden, wanneer medicatiegebruik gewenst is, of wanneer een verwijzing naar een andere gespecialiseerde instelling nodig is.
Mits behandeling bij ons niet mogelijk is of onvoldoende is gebleken, hebben wij contacten met diverse instellingen en kunnen wij desgewenst met hen overleggen ten behoeve van een vervolgbehandeling.

Psycholoog Utrecht

Beroepscode

De gezondheidszorgpsychologen die werkzaam zijn bij WelBewust Psycholoog Utrecht staan ingeschreven in het BIG register (Beroepen in de Gezondheidszorg) en zijn lid van de beroepsvereniging van psychologen (NIP). WelBewust Psycholoog Utrecht werkt dan ook volgens de beroepscode van het NIP. U vindt hier de volledige beroepscode: Beroepscode NIP.
Daarnaast kunt u hier de kwaliteistatuut van WelBewust Psycholoog vinden. De kwaliteit van onze instelling laten we jaarlijks inspecteren door een onafhankelijke organisatie.

Informatieplicht

De cliënt wordt door de psycholoog van tevoren geïnformeerd over wat hem/haar te wachten staat, over zijn/haar rechten en over de kosten. Tevens hebben wij een privacyverklaring waarin wij uitleggen hoe wij omgaan met persoonsgegevens en over de rechten die cliënten hebben rondom het aanpassen, opvragen en verwijderen van gegevens. Bekijk hier ons privacy beleid en website disclaimer.

Geheimhouding

De psycholoog is verplicht tot geheimhouding; alles wat u vertelt valt onder het beroepsgeheim en alle gegevens over u behandelen wij vertrouwelijk. Zonder uw toestemming wordt geen informatie aan derden verstrekt. Uitzonderingen hierop kunnen zijn uw huisarts en uw zorgverzekeraar. Bij aanvang van de behandeling geeft u aan of u toestemming geeft voor informatie uitwisseling met de huisarts. Ten aanzien van uw zorgverzekeraar kunt u middels een privacyverklaring bezwaar aantekenen tegen het verstrekken van informatie die herleidbaar is tot de diagnose (vraag voor meer informatie hierover uw psycholoog).

Dossiervoering

Wij registreren alle gegevens die noodzakelijk zijn om goede psychologische zorg te verlenen in een registratiesysteem. Uw electronische cliënten dossier is beveiligd conform de wetgeving en wij bewaren dit dossier maximaal vijftien jaar na beëindiging van de behandeling. U heeft het recht uw eigen dossier in te zien. Dit kunt u schriftelijk bij ons aanvragen. U mag iets toevoegen aan uw dossier, maar er niets uithalen. Na afloop van de bewaartermijn wordt uw dossier vernietigd. U heeft het recht uw dossier eerder te laten vernietigen of om het langer dan vijftien jaar te bewaren, ook hiervoor kunt u een schriftelijk verzoek indienen.

Waar mensen met elkaar werken, kunnen misverstanden ontstaan of fouten worden gemaakt. Ondanks ons streven naar goede kwaliteit en dienstverlening, kan er ook bij ons iets verkeerd gaan. Misschien bent u het met bepaalde zaken niet eens of bent u ontevreden. Bijvoorbeeld over de hulp die u krijgt, de bejegening door een van de medewerkers of de factuur.

Wij zien klachten als mogelijkheid om onze zorg te verbeteren. Heeft u vragen of opmerkingen over onze diensten of bent u ontevreden? Bespreek dit dan alstublieft met uw behandelaar of met de praktijkhouder. Wij gaan graag met u in gesprek en willen er dan samen uit komen en zullen ons best doen om aan een oplossing te werken.

Het kan zijn dat u – ondanks een gesprek – ontevreden blijft, of dat u het gesprek liever wilt doen met een onafhankelijk persoon er bij. Dan kunt u contact opnemen met de klachten-functionaris. Deze is volkomen onafhankelijk en ondersteunt u bij het indienen en de verdere afhandeling van uw klacht.

WelBewust Psycholoog Utrecht is aangesloten bij een landelijke klachten- en geschillenregeling. Deze klachten- en geschillenregeling is opgesteld door P3NL (Federatie van psychologen, psychotherapeuten en pedagogen) in samenwerking met de NVGzP (Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen) en is gericht op de geestelijke gezondheidszorg.

Stap 1: aanmelden

De eerste stap is het indienen van uw klacht. Dat gaat via een klachtenformulier. U vindt dit op onze praktijkwebsite of bij www.klachtencompany.nl.
Het ingevulde formulier mailt u vervolgens naar p3nl@klachtencompany.nl of u stuurt het per post naar Klacht&Company, Postbus 3106 2601 DC Delft.
Kunt u zelf niet op internet, vraag dan aan ons of aan Klacht&Company een papieren exemplaar van het klachtenformulier. Nadat u dit heeft ingevuld stuurt u het op naar het hiervoor genoemde adres.
Vindt u het lastig om de klacht goed te omschrijven of wilt u liever eerst overleggen, dan kunt u ook bellen met de klachtenfunctionaris: 088 – 234 1601 of 06 -49 66 53 50.

Stap 2: gesprek

De klachtenfunctionaris luistert naar uw klacht en bespreekt met u wat u wilt en wat passende stappen zijn.
Dat kan bijvoorbeeld een bemiddelingsgesprek tussen u en ons zijn. De klachtenfunctionaris is daarin volkomen onafhankelijk en onpartijdig. Alles wat u met de klachtenfunctionaris bespreekt is vertrouwelijk. Als de klachtenfunctionaris verdere acties onderneemt, is uw instemming daarvoor nodig.

Stap 3: afsluiting

Als alle mogelijke stappen zijn gezet, wordt de uitkomst van de klachtafhandeling schriftelijk vastgelegd. In dit afsluitbericht staan ook de afspraken die zijn gemaakt. Bijvoorbeeld over de oplossing van de klacht of over hoe we in de toekomst met elkaar verder gaan.
Het afsluitbericht moet binnen een termijn van 6 of 10 weken bij u zijn, tenzij met u is afgestemd dat dit langer gaat duren.

Bent u het niet eens met de uitkomst van de klachtafhandeling dan kunt u de zaak voorleggen aan de geschillencommissie.
Deze commissie onderzoekt en beoordeelt uw klacht waarbij beide partijen worden gehoord. De hulpverlener moet zich houden aan de uitkomst van deze geschilprocedure.
Ook als u niet tot overeenstemming komt over een eventuele schadeclaim, kunt u de geschillencommissie vragen om een bindend oordeel.
Informatie over de geschillencommissie (wanneer en waar u hier de klacht kunt indienen en de manier waarop dat moet gebeuren) vindt u in het eerder genoemde afsluitbericht.

Aan het inschakelen van de klachtenfunctionaris zijn voor u géén kosten verbonden.
Schakelt u zelf een bemiddelaar of adviseur in, dan betaalt u uiteraard wel zelf de kosten.
Als u besluit om alsnog naar de geschillencommissie te gaan, betaalt u eenmalig een bedrag aan administratiekosten van € 52,50.

Er zijn nog andere mogelijkheden om werk te maken van uw klacht of om daarbij ondersteuning te krijgen.

De klachtenfunctionaris kan u daarover informatie geven. U kunt ook navraag doen bij de
Patiëntenfederatie Nederland - telefoon nummer: 030 297 0303.Of:Landelijk Meldpunt Zorg:
Uitsluitend via internet: www.zorgklacht.nl

Nu Aanmelden

Wilt u een afspraak?
U kunt zich via het inschrijfformulier aanmelden.
Klik hier om naar het inschrijfformulier van WelBewust Psycholoog Utrecht te gaan.

Therapieën Werk Psycholoog

Heeft u vragen?

Vraag een terugbelverzoek aan door op de knop hieronder te klikken!

Wij staan klaar om al uw vragen te beantwoorden.