Vergoeding

Vergoeding

Wilt u weten voor welke vergoeding u in aanmerking komt?

WelBewust Psycholoog Utrecht heeft in 2024 contracten met alle zorgverzekeraars afgesloten. Dit betekent dat de kosten van uw behandeling doorgaans volledig vergoed worden. Hierbij dient er een verwijsbrief van de huisarts te zijn en sprake te zijn van een DSM-V classificatie (diagnose) die door de zorgverzekeraar wordt vergoed. Vergoeding

Met de volgende zorgverzekeraars heeft WelBewust Psycholoog Utrecht een contract afgesloten:

VGZ, Univé, ZEKUR, IZZ, VGZbewuzt, MVJP, Zorgzaam, IZA, UMC, ZEKUR natura, CZ, OHRA, Nationale Nederlanden, Zilveren Kruis, Interpolis, FBTO, De Friesland, ASR, Ik kies zelf van ASR, Menzis, Anderzorg, HEMA, VinkVink, DSW, inTwente, Stad Holland, Caresq, Aevitae, ONVZ, VvAA, ONVZ Expats, United Healthcare Global, ENO, Salland, Zorg en Zekerheid.

Ook worden behandelingen bij ons vergoed via European Health Insurance Card (EHIC) en AON Student Insurance.

Bent u niet bij een van deze zorgverzekeraars verzekerd, bijvoorbeeld in het geval van een buitenlandse zorgverzekering, dan krijgt u van ons de factuur van de behandeling, die u zelf aan ons dient te voldoen en vervolgens kunt indienen bij uw zorgverzekeraar.

WelBewust Psycholoog biedt behandelingen in de GBGGZ en SGGZ aan. Bij alle zorgverzekeraars is behandeling in de GBGGZ mogelijk.

De behandelingen worden vergoed vanuit de basisverzekering. Psychologische zorg valt onder het wettelijke verplichte eigen risico, à €385,- (tenzij u heeft gekozen voor een vrijwillig hoger eigen risico). Dit bedrag betaalt u over elk kalenderjaar waarin u bij ons in behandeling bent. Start u bijvoorbeeld eind 2023 met een behandeltraject dat doorloopt in 2024, dan doet dit in beide jaren (2023 én 2024) aanspraak op uw eigen risico.

Op 1 januari 2022 is Nederland overgegaan naar een nieuw zorgsysteem, het Zorgprestatiemodel (ZPM).

De zorg en de lengte van de behandeling die nodig is, wordt bepaald op basis van de zorgvraagzwaarte. Dit wordt tijdens de intakefase bepaald door de psycholoog.

In het ZPM wordt er gedeclareerd per sessie of verrichting en deze declareren wij op een wekelijkse of maandelijkse basis bij de zorgverzekeraar. Het tarief van de sessie of verrichting wordt mede bepaald door de setting waarin de zorg wordt geleverd en de expertise van de betrokken behandelaar. Deze tarieven zijn bepaald door de Nederlandse Zorgautoriteit en zorgverzekeraars.

Indien u vragen heeft over de vergoeding van uw zorgverzekeraar, neem dan contact met ons op en wij zullen u informeren over de mogelijkheden.Vergoeding

Kosten van de gereserveerde tijd

Behandelingen vinden uitsluitend op afspraak plaats. Dit betekent dat wij een strakke planning hanteren en dat de behandelaar de behandelafspraak heeft voorbereid en volledig voor u klaarstaat bij aanvang van uw afspraak. Afspraken kunnen in principe niet worden geannuleerd. Wij verzoeken u om enkel in geval van uiterste noodzaak een afspraak te annuleren. Het maken van een afspraak is niet vrijblijvend en is altijd persoonsgebonden. Bij het maken van een afspraak stemt u automatisch in met onze ANNULERINGSVOORWAARDEN:

Als een afspraak niet door kan gaan en er is sprake van uiterste nood dan kunt u deze tot uiterlijk 48 uur voor de afspraak kosteloos annuleren. Dit kan door dit op werkdagen tijdens kantooruren (08.45 tot 17.00 uur) telefonisch via 030-2074447 aan ons door te geven en per e-mail via afspraak@welbewustpsycholoog.nl uw afmelding naar ons te bevestigen.

Het weekend vanaf vrijdagmiddag 12.00 uur en feestdagen worden hierbij niet meegerekend. Afspraken die maandag zijn gepland, kunnen enkel in geval van uiterste nood uiterlijk op vrijdag vóór 12.00 uur kosteloos geannuleerd worden.Vergoeding

Afspraken kunnen in principe niet enkel per e-mail worden geannuleerd (uitgezonderd tijdens onze vakanties). U wordt altijd geacht eerst te bellen en daarna te mailen. Voor alle ontvangen afzeggingen binnen 48 uur, ongeacht de reden, zijn wij genoodzaakt de gereserveerde tijd in rekening te brengen. De kosten per gemiste sessie bedragen 110,- euro. Wij kunnen helaas geen uitzondering maken, ongeacht de reden

Voor meer informatie kijkt u onder het kopje werkwijze of klik hier.

Gereserveerde tijd sessie

45 minuten gesprek, 15 minuten voorbereiding en verslaglegging

*NB: U dient deze kosten dus zelf te voldoen.

€ 110,00

Onverzekerde zorg

Niet alle klachten en problemen worden door de zorgverzekeraar vergoed (zoals aanpassingsstoornissen, werk- en relatieproblemen en het niet voldoen aan een DSM-V stoornis). U zult zelf de behandeling hiervoor moeten betalen.
Indien u geen verwijzing van uw huisarts heeft of wilt, is een behandeling op eigen kosten ook mogelijk. In dat geval gelden tevens de volgende tarieven.

Tarieven onverzekerde zorg (vanaf 01-01-2024)

Intake

60 min. gesprek, 30 min. voorbereiding en verslaglegging

€198,36

Consult onverzekerde zorg

45 min. gesprek, 15 min. voorbereiding en verslaglegging

€132,24

Telefonisch consult

30 minuten, obv aantal minuten

 €66,12

E-mailconsult, of rapportage verwijzer

15 minuten, obv aantal minuten

 €33,06

Tarieven onverzekerde zorg (vanaf 01-01-2024)

Intake

60 min. gesprek, 30 min. voorbereiding en verslaglegging

€198,36

Consult onverzekerde zorg

45 min. gesprek, 15 min. voorbereiding en verslaglegging

€132,24

Telefonisch consult

30 minuten, obv aantal minuten

€66,12

E-mailconsult, of rapportage verwijzer

15 minuten, obv aantal minuten

€33,06

Betalingsvoorwaarden

In het geval van ongecontracteerde of onverzekerde zorg krijgt u van ons de factuur van de behandeling. WelBewust Psycholoog Utrecht werkt met de betalingsvoorwaarden van het NIP, de beroepsorganisatie van psychologen. Deze zijn als volgt:

Bankgegevens WelBewust Psycholoog

Bank ING IBAN: NL14 INGB 0006594604 t.n.v. Welbewust Psycholoog

Algemene Betalingsvoorwaarden

  • Deze algemene betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle onderzoek- en behandelingsovereenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen de psycholoog en de cliënt.
  • Afspraken moeten uiterlijk 48 uur voor het tijdstip van het onderzoek en/of de behandeling worden geannuleerd. Bij niet annuleren of bij annuleringen binnen 48 uur voor de afspraak is de psycholoog gerechtigd de gereserveerde tijd aan de cliënt in rekening te brengen.
  • Alle door de psycholoog aan de cliënt gedeclareerde bedragen voor het onderzoek en/of de behandeling en andere vergoedingen dienen door de cliënt te worden voldaan binnen dertig dagen na de datum van de factuur. De cliënt kan betaling niet achterwege laten met enig beroep op verrekening.
  • Indien cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen de betalingstermijn heeft voldaan, is de cliënt in verzuim zonder dat daartoe een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist. De cliënt is alsdan over het openstaande bedrag aan de psycholoog de wettelijke rente verschuldigd zolang hij/zij ingebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen.
  • Bij niet betaling binnen 30 dagen na factuurdatum zal de psycholoog de cliënt eerst een kosteloze betalingsherinnering sturen, waarin hij de cliënt nog twee weken de kans geeft om te betalen zonder extra kosten. In deze brief waarschuwt de psycholoog de cliënt uitdrukkelijk dat na twee weken incassokosten worden berekend, met vermelding van hoe hoog deze kosten zijn.
  • Voldoet de cliënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen dan is de psycholoog zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.
  • Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, verband houdend met de invordering van de gedeclareerde bedragen, komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op maximaal 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 40,-.
  • Bij herhaalde conflicten over de betaling, kan de vertrouwensband tussen de cliënt en de psycholoog onder grote druk komen te staan. Dit kan er uiteindelijk toe leiden dat de psycholoog zich genoodzaakt ziet de professionele relatie op te schorten dan wel op te zeggen omdat hij van mening is dat er sprake is van een ‘gewichtige reden’ voor beëindiging.

Wij werken samen met alle Nederlandse Zorgverzekeraars

Nu Aanmelden

Wilt u een afspraak?
U kunt zich via het inschrijfformulier aanmelden.
Klik hier om naar het inschrijfformulier van WelBewust Psycholoog Utrecht te gaan.

Online EMDR-runningtherapie- Online Therapie via Beeldbellen - Psycholoog Utrecht Psychologist Psycholoog Utrecht vergoeding Werkwijze Bokstherapie

Heeft u vragen?

Vraag een terugbelverzoek aan door op de knop hieronder te klikken!

Wij staan klaar om al uw vragen te beantwoorden.